عنوان تاریخ

آنالیز - مشخصات میعانات گازی پتروشیمی رازی

شنبه 22 شهریور 1393

آنالیز - مشخصات نرمال پنتان پالایشگاه کرمانشاه

شنبه 22 شهریور 1393

آنالیز - مشخصات نفت کوره 280 سانتی استوکس شرکت نفت

شنبه 22 شهریور 1393

آنالیز - مشخصات نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت نفت

شنبه 22 شهریور 1393

آنالیز - مشخصات حلال 404 شرکت پالایش نفت لاوان

شنبه 8 آذر 1393

آنالیز- هیدروکربور هیدروژنه شده (A80) پتروشیمی شازند

یک شنبه 7 دی 1393

آنالیز- هیدروکربور هیدروژنه شده (A92)پتروشیمی شازند

یک شنبه 7 دی 1393

آنالیز - نیتروژن مایع شرکت پتروشیمی تبریز

چهار شنبه 1 بهمن 1393

آنالیز - مشخصات پنتان شرکت پتروشیمی تبریز

چهار شنبه 1 بهمن 1393

آنالیز - مشخصات اتیلن دی کلرايد پتروشیمی فریمان (EDC)

شنبه 25 بهمن 1393

Page 1 of 149