کارمزد معاملات بورس انرژی و محاسبه‌گر کارمزد

 

شرح كارمزد خريد سقف كارمزد خريد كارمزد فروش سقف كارمزد فروش
شركت بورس انرژي 0/0004 200,000,000 0/0004 200,000,000
شركت سپرده گذاري مركزي 0/00025 100,000,000 0/00025 100,000,000
شركت مديريت فناوري 0/00015 100,000,000 0/00015 100,000,000
سازمان بورس و اوراق بهادار 0/00032 80,000,000     0/00048 120,000,000
شركت كارگزاري 0/0015 300,000,000 0/0015 300,000,000
جمع 0/00262 780,000,000 0/00278 820,000,000

 

کارمزد معاملات سلف موازی استاندارد نفت کوره در بورس انرژی

 

شرح

خرید

فروش

جمع

حداکثر کارمزد خرید

(میلیون ریال)

حد اکثر کارمزد فروش

(میلیون ریال)

جمع حد اکثر کارمزد خرید و فروش

(میلیون ریال)

کارمزد کارگزاران

0.00063

0.00063

0.00126

12.6

12.6

25.2

کارمزد بورس

0.000096

0.000144

0.00024

2

3

5

کارمزد تسویه و تحویل در اتاق پایاپای

0.0006

0.0006

0.0012

12

12

24

نرخ کارمزد (بورس و کارگزار)

0.001326

0.001374

0.0027

26.6

27.6

54.2