تقسیم بندی بازارها

بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می باشد. بازار فیزیکی شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز، و تابلوی سایر حامل‌های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی  قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می باشد.

 

بازار

رینگ

تابلو

 • فیزیکی
 • داخلی   
 • بین المللی
 • برق
 • نفت و گاز
 • سایر حامل های انرژی
 • مشتقه
 • داخلی    
 • بین المللی
 • قرارداد سلف موازی استاندارد
 • قرارداد آتی
 • قرارداد اختیار معامله
 • فرعی
 • داخلی    
 • بین المللی