مشتمل بر 44 ماده و 22 تبصره مصوب 24/1/92

 

 

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده 1- تعاریف

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این دستورالعمل به کار رفته‌اند دارای معانی زیر می‌باشند. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این دستورالعمل حسب مورد مطابق تعاریف موجود در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا مصوب 5/7/1389 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل تسویه و پایاپای بورس کالای ایران مصوب 22/08/89 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب 2/2/1387 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.

1-            اختیار خرید تبعی: اختیار معامله‌ای است که حسب مورد همراه با معامله سلف استاندارد، از سوی خریدار به عرضه کننده داده می‌شود که براساس آن عرضه کننده، ‌اختیار خرید مقدار مشخصی از دارایی پایه به "قیمت اعمال" را در تاریخ سررسید خواهد داشت. تعهد موضوع قرارداد اختیار خرید تبعی به موجب قرارداد سلف استاندارد، منحصراً به خریدار آن انتقال می‌یابد.

2-           اختیار فروش تبعی: اختیار معامله‌ای است که حسب مورد همراه با معامله سلف استاندارد، از سوی عرضه‌کننده به خریدار داده می‌شود که براساس آن خریدار اختیار فروش مقدار مشخصی از دارایی پایه به "قیمت اعمال" را در تاریخ سررسید خواهد داشت. این اختیار به موجب قرارداد سلف استاندارد منحصراً به خریدار آن انتقال می‌یابد.

3-           اطلاعیه عرضه اولیه: گزارشی است از مشخصات قرارداد سلف استاندارد و شرایط عرضه در قالب فرم‌هایی که به تصویب هیئت مدیرۀ بورس رسیده و برای عموم منتشر می‌شود.