دارایی پایه از بین محصولات پذیرفته‌شده در بورس کالای ایران و یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص هیئت پذیرش ، انتخاب می‌گردد.

قرارداد آتی قابل معامله در بورس بر اساس قرارداد آتی پذیرش شده تعیین می‌شود. مشخصات قرارداد آتی به  پیشنهاد بورس به تصویب هیئت پذیرش خواهد رسید.

لازم به ذکر است، مشخصات قرارداد آتی باید شامل موارد ذیل باشد:

 

1- دارایی پایه

11- وجه تضمین اولیه

2-قرارداد آتی پذیرش شده

12- حداقل وجه تضمین

3- اندازۀ قرارداد آتی

13- حداکثر هر سفارش

4- استاندارد تحویل

14- واحد قیمت

5- ماه‌ قرارداد آتی

15- کارمزد معاملات

6 – حد نوسان قیمت روزانه

16- نماد معاملاتی

7- "دوره معاملات" شامل:

اولین روز معاملاتی

آخرین روز معاملاتی

17 - ساعات معامله

18- مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل

19 - پیش پرداخت تحویل

8- تاریخ تحویل

20 - سقف مجاز موقعیت های معاملاتی باز

9- محل تحویل

21-جریمه‌ها