عنوان

نرخ کارمزد (ریال)

حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

4000

کارمزد بورس کالای ایران

10000

کارمزد کارگزار

16000

کارمزد تسویه

مربوط به موقعیت های تعهدی بازی که تسویه شده و یا منجر به تحویل می شوند

50000