جهت پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا از جمله قراردادهای آتی موارد زیر توسط بورس تهیه و به هیئت پذیرش ارائه می‌گردد: 

1- گزارش توجیهی پذیرش شامل:

1) تعریف و استانداردهای دارایی پایه

2) مشخصات بازار نقدی دارایی پایه

3) آمار تولید، مصرف، واردات و صادرات دارایی پایه

4) تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمدة داخلی و خارجی

5) قوانین خاص حاکم بر تولید ،مصرف، قیمت گذاری، واردات یا صادرات دارایی پایه

6) روند تغییرات قیمت داخلی و بین المللی دارایی پایه طی 3 سال گذشته

7) پیشنهاد دامنه نوسان قیمت روزانه قرارداد آتی و سقف حجم هر سفارش

8) نمونۀ مشخصات قراردادهای آتی موضوع مادة 4 دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران

  2-  امیدنامه

  3-  سایر اسناد یا اطلاعات مهم به تشخیص بورس یا درخواست هیئت پذیرش.

لازم به ذکر است، دارایی پایه از بین کالاهای پذیرفته‌شده در بورس یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص هیئت پذیرش، انتخاب می‌گردد و  هیئت پذیرش حداکثر ظرف 45 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تایید یا رد پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا، اعلام می‌کند. همچنین درصورت تایید پذیرش، بورس موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعلام هیئت پذیرش اقدام به درج اوراق بهادار مبتنی بر کالا در فهرست نرخ‌های رسمی بورس و انتشار امیدنامه ‌نماید. در صورت عدم انجام اقدامات مذکور طی مهلت مقرر، اخذ تاییدیه مجدد از هیئت پذیرش الزامی است.

 

فرم های بازار قراردادهای مشتقه که می بایست توسط مشتریان تکمیل شوند:

1- فرم درخواست انتقال کد معاملاتی قراردادهای آتی

2-فرم معرفی اطلاعات حساب های بانکی مشتری

3-فرم درخواست کد مشتریان حقوقی

4-فرم درخواست کد مشتریان حقیقی

5-گواهی آمادگی تحویل ویژه دارندگان موقعیت تعهدی خرید در قرارداد آتی

6- گواهی آمادگی تحویل ویژه دارندگان موقعیت تعهدی فروش در قرارداد آتی

7-رسید تحویل دارایی پایه موضوع قرارداد آتی توسط فروشنده جهت کارشناسی و اعلام نتیجه

8-رسید دریافت دارایی  پایه  توسط مشتری خریدار

9-فرم درخواست انتقال وجه

10-فرم اقرارنامه و بیانیه ریسک

11-فرم ثبت سفارش مشتریان

12-فرم معرفی نمونه امضای مدیرعامل و نمایندگان شرکتهای کارگزاری