حساب جاري 104315739 بانک تجارت شعبه تخصصي بورس
حساب جاري 0104821534008 بانک صادرات شعبه ايران شهر جنوبي
حساب جاري جام 15561923/95 بانک ملت شعبه بورس کالا