کارمزد کلیه کالاها به غیر از کالاهای گروه کشاورزی (مبالغ به ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

 

 

 

 

 

 

   ضریب   

 

 

 

(سهم خریدار)

 

 

 

 

 

 

 سقف مبلغ 

 

 

 

(سهم خریدار)

 

 

 

 

 

 

   ضریب    

 

 

 

(سهم فروشنده)

 

 

 

 

 

 

 سقف مبلغ  

 

 

 

(سهم فروشنده)

 

 

 

 

 

 

  ضریب کل       (سهم دوسر)

 

 

 

 

 

 

 سقف مبلغ 

 

 

 

(سهم دوسر)

 

 

 

 

 

 

کارمزد سازمان بورس

 

 

 

 

 

 

0,00032

 

 

 

 

 

 

80,000,000

 

 

 

 

 

 

0,00048

 

 

 

 

 

 

120,000,000

 

 

 

 

 

 

0,0008

 

 

 

 

 

 

200،000،000

 

 

 

 

 

 

کارمزد شرکت بورس کالا

 

 

 

 

 

 

0,0005

 

 

 

 

 

 

100,000,000

 

 

 

 

 

 

0,0005

 

 

 

 

 

 

100,000,000

 

 

 

 

 

 

0,001

 

 

 

 

 

 

200،000،000

 

 

 

 

 

 

کارمزد کارگزار

 

 

 

 

 

 

0,0018

 

 

 

 

 

 

100,000,000

 

 

 

 

 

 

0,0018

 

 

 

 

 

 

100,000,000

 

 

 

 

 

 

0,0036

 

 

 

 

 

 

200،000،000

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

0,00262

 

 

 

 

 

 

280,000,000

 

 

 

 

 

 

0,00278

 

 

 

 

 

 

320,000,000

 

 

 

 

 

 

0,0054

 

 

 

 

 

 

600،000،000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارمزد کالاهای گروه کشاورزی (مبالغ به ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

 

 

 

 

 

 

ضریب 

 

 

 

(سهم خریدار)

 

 

 

 

 

 

سقف مبلغ 

 

 

 

(سهم خریدار)

 

 

 

 

 

 

    ضریب         (سهم فروشنده)

 

 

 

 

 

 

سقف مبلغ  

 

 

 

(سهم فروشنده)

 

 

 

 

 

 

  ضریب کل       (سهم دوسر)

 

 

 

 

 

 

سقف مبلغ    

 

 

 

(سهم دوسر)

 

 

 

 

 

 

کارمزد سازمان بورس

 

 

 

 

 

 

0,00032

 

 

 

 

 

 

80,000,000

 

 

 

 

 

 

0,00048

 

 

 

 

 

 

120,000,000

 

 

 

 

 

 

0,0008

 

 

 

 

 

 

200،000،000

 

 

 

 

 

 

کارمزد شرکت بورس کالا

 

 

 

 

 

 

0,0005

 

 

 

 

 

 

100,000,000

 

 

 

 

 

 

0,0005

 

 

 

 

 

 

100,000,000

 

 

 

 

 

 

0,001

 

 

 

 

 

 

200،000،000

 

 

 

 

 

 

کارمزد کارگزار

 

 

 

 

 

 

0.00225

 

 

 

 

 

 

100,000,000

 

 

 

 

 

 

0,00225

 

 

 

 

 

 

100,000,000

 

 

 

 

 

 

0,0045

 

 

 

 

 

 

200،000،000

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

0,00307

 

 

 

 

 

 

280,000,000

 

 

 

 

 

 

0,00323

 

 

 

 

 

 

320,000,000

 

 

 

 

 

 

0,0063

 

 

 

 

 

 

600،000،000