محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران

 

گروه اصلی

زیر گروه  اصلی

ردیف

زیر گروه فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه فرآورده های نفتی

وکیوم باتوم

1

وکیوم باتوم

 

سلاپس واکس

1

سلاپس واکس

 

 

لوب کات

1

لوب کات سبک

 

2

لوب کات سنگین

 

قیر

1

قیر صنعتی

 

2

معدنی

 

 

روغن

1

روغن پایه

 

2

روغن موتور

 

3

پارافین

 

4

اسلگ واکس

 

عایق رطوبتی

1

عایق رطوبتی

 

دوده

1

دوده صنعتی

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه  پتروشیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد پلیمری

1

پلی اتیلن سنگین

 

2

پلی اتیلن سبک

 
 

3

پلی اتیلن ترفتالات

 

4

پلی استایرین

 

5

پلی پروپیلن

 

6

پلی کربنات

 

7

پلی بوتادین رابر

 

8

استایرن بوتادین رابر

 

9

پلی وینیل کلراید

 

10

اپوکسی رزین

 

11

اکریل نیتریل بوتادین استایرن

 

12

کریستال ملامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد شیمیایی

1

اتیلن گلایکول

 

2

استایرن منومر

 

3

الکیل بنزن خطی

 

4

الکیل بنزن سنگین

 

5

ارتوزایلن

 

6

پارازیلن

 

7

اسید نیتریک

 

8

اسید کلریدریک

 

9

اسید سولفوریک

 

10

اسید ترفتالیک

 

11

اسید استیک

 

12

زایلن مخلوط

 

13

سود کاستیک

 

14

اوره

 

15

آمونیاک

 

16

بنزن

 

17

گوگرد

 

18

کربنات سدیم

 

19

جوش شیرین

 

20

وینیل استات

 

21

آب ژاول

 

22

تولوئن دی ایزو سیانات

 

23

1و3 بوتادین

 

24

دی آمونیوم فسفات

 

25

آروماتیک سنگین

 

26

اتانول آمین

 

27

اکسو الکل

 

28

نیترات آمونیوم

 

29

اتیلن دی کلراید

 

30

آرگون

 

31

انیدرید فتالیک

 

32

تولوئن

 
  

جمع کل کالاهای پتروشیمی و نفتی پذیرش شده

9 زیرگروه اصلی

56  زیرگروه فرعی

 

جمع کل کالاهای پذیرش شده

49  زیرگروه اصلی

167 زیرگروه فرعی