نام حساب

 

  • حساب جاري جام 42092111/19 بانك ملت شعبه بورس كالا
  • حساب جاري 104316360 بانك تجارت شعبه تخصصي بورس
  • حساب جاری 1-1035321-40-802 بانک سامان شعبه مرکزی 
  • حساب جاري 0108179203001 بانك ملي شعبه بورس اوراق
  • حساب جاري 0103469675000 بانك صادرات شعبه ايران شهر جنوبي