سرمایه¬گذاری ارزشی (Value Investing)

 سرمایه گذاری بر مبنای ارزش ذاتی

دریافت فایل

ترجمه و تدوین: محمد حسین زاهدی

منبع: http://www.investopedia.com/university/value-investing/