محدودیت‌های موضوع ماده 10 "دستورالعمل اجرایی  معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" 

محدودیت در نوع سفارشات:
سفارشات مجاز برای مشتریان بر خط، از لحاظ قیمتی سفارش Limit از لحاظ زمانی بدون محدودیت (شامل Day، Date و … ,Open) می‌باشد.

محدودیت در حجم سفارش:
در حال حاضر محدودیتی جهت حجم سفارش علاوه بر محدودیت های عادی هسته معاملات وجود ندارد.

محدودیت در زمان معاملات:
الف- ساعت ورود سفارش از 8:30 لغایت 12:00 می‌باشد.

ب- مشتریان معاملات بر خط در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده امکان ورود سفارش ندارند.

ج- مشتریان معاملات بر خط در 10 دقیقه پایانی دوره پیش گشایش (8:50 الی 9:00) امکان حذف سفارشات را ندارند.

د- مشتریان معاملات بر خط در 5 دقیقه پایانی معاملات (11:55الی 12:00) امکان ورود سفارشات Day را ندارند.

محدودیت در عرضه‌های خاص:
الف - در روزهای عرضه اولیه

اگر بورس اعلام نماید که مشتریان برخط حق معامله ندارند، باید بر روی نماد عرضه اولیه مسدود گردند.
اگر بورس سهمیه‌ای در این خصوص اعلام کند، حداکثر حجم خرید مشتری بر روی نماد عرضه اولیه متناسب با اعلام بورس محدود گردد.
در عرضه اولیه امکان تغییر قیمت سفارش خرید نسبت به بهترین مظنه برای مشتریان بر خط وجود ندارد.
ب - مشتریان برخط حق رقابت و انجام معامله عمده را ندارند.

محدودیت‌های قیمتی سفارش:
الف - درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار:

قیمت سفارش خرید حداکثر یک درصد بیشتر از بهترین مظنه خرید بازار
قیمت سفارش فروش حداکثر یک درصد کمتر از بهترین مظنه فروش بازار
در صورتی که سفارش خرید یا فروش در محدوده نوسان قیمت روزانه، در زمان ورود سفارش مشتری وجود نداشته باشد، محدودیت مذکور اعمال نمی شود.
ب - درصد تفاوت مجاز قیمت سفارش با آخرین قیمت معامله:

 

درصورتی که حجم سفارش وارده کوچکتر یا مساوی 1000 سهم یا حق تقدم خرید سهم باشد، تفاوت قیمت سفارش خرید یا فروش با آخرین قیمت معامله حداکثر یک درصد می تواند باشد. این محدودیت بین ساعت 9:00 الی 12:00 اعمال می‌گردد.
در صورتی که معامله ای در روز جاری انجام نشده باشد، مبنای قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی روز قبل است.