تعداد نتایج : 32     صفحه : 1 از 2
عنوان خبر تاریخ خبر

کاهش وجه تضمین قرارداد آتی

چهار شنبه 14 مرداد 1394

کاهش وجه تضمین قرارداد آتی

دو شنبه 14 اردیبهشت 1394

کاهش وجه تضمین اولیه قرارداد های آتی سکه طلا

یک شنبه 26 مهر 1394

فرایند تحویل قرارداد اتی آبان ماه 1394

چهار شنبه 27 آبان 1394

فرآیند تحویل قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه 94

دو شنبه 21 اردیبهشت 1394

فرآیند اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط قراردادهای آتی

دو شنبه 20 بهمن 1393

فرآیند اخد کد معاملاتی برخط آتی سکه طلا

دو شنبه 28 اردیبهشت 1394

شرایط صدور مجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط قراردادهای آتی

دو شنبه 20 بهمن 1393

راه اندازی قراردادهای آتی زیره سبز تحویل شهریور ماه 94

شنبه 16 خرداد 1394

راه اندازی قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 1395

پنج شنبه 17 دی 1394

راه اندازی قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1394

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394

راه اندازی قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 1395

شنبه 16 آبان 1394

راه اندازی قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 1395

شنبه 15 اسفند 1394

راه اندازي قرارداد آتي كنجاله سويا، تحويل شهريور ماه 1394

شنبه 16 خرداد 1394

راه اندازي قرارداد آتي سكه طلا، تحويل ارديبهشت ماه 1395

چهار شنبه 18 شهریور 1394

خلع سلاح دلالان ارزی

چهار شنبه 26 فروردین 1394

تغییر مشخصات قرارداد های آتی سکه طلا

یک شنبه 26 مهر 1394

تغییر شرایط و فرآیند صدور مجوز دسترسی به سامانه معاملاتی برخط قراردادهای آتی

چهار شنبه 15 مهر 1394

تغییر ساعت شروع و خاتمه جلسه معاملاتی در ایام نوروز1394

دو شنبه 25 اسفند 1393

تغییر ساعات جلسه معاملاتی قراردادهای آتی

یک شنبه 26 مهر 1394

Page 1 of 2