نرم افزار های کار بردی


دانلود ReportViewer
دانلود SQLSysClrTypes x64 (ویندوز 64 بیتی)
دانلود SQLSysClrTypes x86 (ویندوز 32 بیتی)
دانلود TeamViewer V5.0