عنوان تحلیل تاریخ

مشخصات آنالیز زغالسنگ حرارتی شرکت زغالسنگ طبس احیا سپاهان

یک شنبه 6 مهر 1399

مشخصات آنالیز زغالسنگ کک شو شرکت زغالسنگ طبس احیا سپاهان

یک شنبه 6 مهر 1399

مشخصات آنالیز اتانول (الکل طبی 96 درجه) شرکت خمیرمایه و الکل رازی

یک شنبه 6 مهر 1399

مشخصات آنالیز رافینیت 2 شرکت شیمی بافت

یک شنبه 6 مهر 1399

مشخصات آنالیزMTBE شرکت شیمی بافت

یک شنبه 6 مهر 1399

مشخصات آنالیز میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه

یک شنبه 6 مهر 1399

مشخصات آنالیز برش 4 کربنه(رافینیت) شرکت پتروشیمی تبریز

یک شنبه 6 مهر 1399

مشخصات آنالیز نفتای سبک شرکت پالايش نفت تبريز

یک شنبه 6 مهر 1399

مشخصات آنالیز بوتان شرکت پالايش نفت تبريز

یک شنبه 6 مهر 1399

مشخصات آنالیز گاز مایع شرکت ملی نفت ايران

یک شنبه 6 مهر 1399

Page 1 of 89