عنوان تحلیل تاریخ

جم

چهار شنبه 30 دی 1394

جس استالی 300،000 پوند در اولین روز حضورش به عنوان مدیرعامل بارکلی از دست داد

سه شنبه 22 دی 1394

گزارش مجمع عمومی سالانه شرکت افست(چافست)

دو شنبه 7 دی 1394

پتروشیمی جم

یک شنبه 8 آذر 1394

مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادیاتور ایران

سه شنبه 3 آذر 1394

گزارش مجمع عمومی سالانه سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)

چهار شنبه 29 مهر 1394

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه سهام نفت و گاز پارسیان (پارسان)

سه شنبه 30 دی 1393

گزارش مجمع پتروشیمی امیرکبیر(25/04/1393)

چهار شنبه 25 تیر 1393

گزارش مجمع عمومی و فوق العاده شرکت پتروشیمی شازند

چهار شنبه 31 اردیبهشت 1393

Page 1 of 1