سوابق حرفه تحصیلی و حرفه ای نمایندگان سبدگردانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مدرک حرفه ای

تاریخ اخذ

سمت

1

حسین مرادی

فوق لیسانس مدیریت مالی

مدیریت سبد و تحلیلگری اوراق بهادار

1391

مدیر سبد

2

مولود رحمانیانی

دانشجوی دکترای اقتصاد

تحلیلگری اوراق بهادار

1389

 تحلیلگر سبد

3

میثم طیرانی یوسف آبادی

لیسانس حسابداری

 

 

حسابدار سبد

4

فرامرز حیدری

لیسانس حسابداری

 

 

بایگان سبد