حلال 402 تبريد


*** تغيير پيمانكار حمل پس از اعلام كارگزار و درج آن در مفاصا حساب ارسالي به فروشنده ممنوع مي باشد *** 1-فروش فرآورده هاي اين شركت منطبق بر قوانين و مقررات روز بازار بورس خواهد بود. 2-ارائه پروانه بهره برداري مرتبط،گواهي آخرين بروز رساني ثبت ماليات ارزش افزوده (حاوي كد پستي و شناسه ملي شركت) و كد اقتصادي معتبر و مرتبط توسط خريداران الزامي مي باشد. 3-نه درصد ماليات بر ارزش افزوده خريد و مبلغ 109 ريال به عنوان هزينه توزين و بارگيري به ازاي هر ليتر/كيلوگرم اخذ خواهد شد. 4-واريز مبلغ 20% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت الزامي است. 5-فرآورده هاي عرضه شده جهت مصارف داخل كشور بوده و هيچگونه مجوز و م   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
نماد تجاری DSVTBCABEX0971029
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امید نامه
حجم عرضه 3000000 تن
حداکثر حجم عرضه 900000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 37,717
حداقل قیمت پایه 35,832
حداکثر قیمت پایه 39,602
شرایط پرداخت نقدي- واريز 20 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخ
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 26,402
حداکثر قیمت مجاز 377,170
تیک 1.000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 3900000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 37,717

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/01/06 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/01/06 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/01/06 0:0
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 10:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 10:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:15
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:15
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:30
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:30
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/01/06 10:45
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/01/06 10:45
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 11:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 11:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/01/06 11:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/01/06 11:15
  متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی 1398/01/06 12:0
  حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1398/01/07 10:0
  آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1398/01/07 10:15
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/01/07 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی 1398/01/07 10:45
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/01/07 11:0
  حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:15
  حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:30
  حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/01/07 11:30
  حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:45
  حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:45
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 12:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل 1398/01/10 12:30
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/01/20 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0