حلال 404 شرازد عمده


*** لازم به ذكر است كه با توجه به لزوم برنامه ريزي عمليات توليد و تحويل محصولات ،انجام هماهنگي خريد قبل از ثبت معامله توسط خريدار و كارگزار وي الزامي مي باشد. *** 1.حداقل خرید جهت برداشت 3500000 ليتر می باشد. 2.محل تحويل كالا درب كارخانه و مبناي كيلوگرم فرآورده تحويلي باسكول كارخانه مي باشد. 3.شيوه تسويه نقدي و يا با تضامين (20 درصد پيش پرداخت و الباقي با ارائه تضامين بانكي(ضمانتنامه) نزد شركت سپرده گذاري مركزي به نحوي كه بانك گشايش كننده تضامين مذكور،پرداخت ميزان دقيق وجه معامله را در سررسيد حداكثر 45 روز پس از تاريخ معامله، تعهد و تضمين نمايد)مي باشد. 4.ارائه حداقل مشخصات مشتريان شامل: ار   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
نماد تجاری DSFSRCRBEX0971025
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با مفاد اميدنامه
حجم عرضه 3500000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نسیه
قیمت پایه 31,974
حداقل قیمت پایه 30,376
حداکثر قیمت پایه 33,572
شرایط پرداخت خريداران مي بايست 20 درصد پيش پرداخت خريد را قبل ا
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 22,382
حداکثر قیمت مجاز 319,740
تیک 1.000
ضریب حجمی 50000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 100000
حداقل حجم خرید 1000000
حداکثر حجم خرید 3500000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 31,974

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/01/06 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/01/06 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/01/06 0:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 10:0
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 10:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:15
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:15
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:30
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:30
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/01/06 10:45
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/01/06 10:45
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 11:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 11:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/01/06 11:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/01/06 11:15
  متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی 1398/01/06 12:0
  حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1398/01/07 10:0
  آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1398/01/07 10:15
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/01/07 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی 1398/01/07 10:45
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/01/07 11:0
  حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:15
  حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:30
  حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/01/07 11:30
  حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:45
  حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:45
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 12:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل 1398/01/10 12:30
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/01/20 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0