هگزان بندرد


1- حداقل ميزان جهت تحويل و برداشت 20 تن مي باشد. 2- 9% ماليات بر ارزش افزوده به قيمت فروش تعلق مي گيرد. 3- ارائه كد اقتصادي جديد و كارت ملي براي كليه خريداران الزامي است و صدور حواله فروش مشروط به ارائه آن مي باشد. 4- مهلت اعتبار حواله هاي تحويل فوري از تاريخ صدور و جهت حواله هاي سلف از تاريخ تحويل ( قيد شده در حواله ) به مدت سه ماه مي باشد و پس از آن حواله ابطال خواهد شد و موارد استثنا بايستي با شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس هماهنگ شود. 5- شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس براي صدور حواله و تحويل كالا به خريداراني كه كد اشتراك آنها توسط سازمان حمايت،‌ وزارت صنايع و ..... مسدود اعلام شده   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
نماد تجاری DHZBEFWBEX0971120
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق اميدنامه
حجم عرضه 300 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 92,178
حداقل قیمت پایه 87,570
حداکثر قیمت پایه 96,786
شرایط پرداخت نقدي - واريز 20 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه ا
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 64,525
حداکثر قیمت مجاز 921,780
تیک 1.000
ضریب حجمی 20
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 300
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/01/06 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/01/06 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/01/06 0:0
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 10:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 10:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:15
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:15
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:30
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:30
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/01/06 10:45
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/01/06 10:45
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 11:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 11:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/01/06 11:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/01/06 11:15
  متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی 1398/01/06 12:0
  حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1398/01/07 10:0
  آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1398/01/07 10:15
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/01/07 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی 1398/01/07 10:45
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/01/07 11:0
  حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:15
  حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:30
  حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/01/07 11:30
  حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:45
  حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:45
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 12:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل 1398/01/10 12:30
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/01/20 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0