حلال 402 تبريد


****عرضه محصول فوق به صورت نگهداشت وجه مي باشد و خريداران ميبايست پس از تحويل محموله خريداري شده، نامه رضايت كميت و كيفيت را در اسرع وقت به شركت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه و كارگزار فروشنده ارائه نمايند **** 1-ارائه پروانه بهره برداري مرتبط، كد شناسنامه ملي و كد اقتصادي الزامي است. 2-مبلغ 109 ريال به عنوان هزينه توزين و بارگيري به ازاي هر ليتر/كيلوگرم و 9% ماليات بر ارزش افزوده به قيمت هاي مربوطه افزوده مي شود. 3-واريز مبلغ 20% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت الزامي است. 4-محموله هاي عرضه شده صرفا جهت مصارف داخلي مي باشد. در صورت اختلاط، تركيب يا استحصال فرآورده هاي ديگر و صادرات م   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
نماد تجاری DSVTBCABEX0970905
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با مفاد اميدنامه
حجم عرضه 3600000 تن
حداکثر حجم عرضه 1200000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 54,930
حداقل قیمت پایه 52,184
حداکثر قیمت پایه 57,676
شرایط پرداخت نقدي، خريداران مي بايست 20 درصد پيش پرداخت خريد را
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 38,451
حداکثر قیمت مجاز 549,300
تیک 1.000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 4800000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1397/12/05 10:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1397/12/05 10:0
  آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1397/12/05 10:15
  نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1397/12/05 10:15
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/12/05 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی 1397/12/05 10:45
  سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي 1397/12/05 11:0
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1397/12/05 11:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی 1397/12/05 11:15
  آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي 1397/12/05 11:15
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1397/12/05 11:15
  حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1397/12/05 11:30
  حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/12/05 11:45
  حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1397/12/05 11:45
  حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1397/12/05 12:0
  حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1397/12/05 12:0
  حلال 503 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/12/05 12:15
  حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1397/12/05 12:15
  حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1397/12/05 12:30
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل 1397/12/05 13:30
  گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (ب 1397/12/06 13:0
  گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (ب 1397/12/06 13:0
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1397/12/06 13:45
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1397/12/06 14:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/12/23 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0