تعداد نتایج : 167   صفحه : 1 از 9
عنوان تحلیل تاریخ تحلیل

آنالیز - مشخصات استایرن منومر پتروشیمی پارس STY

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز PSHIPS7240

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون LAB

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه MC

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد LLD22402

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد LLD22401

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز PSGP35

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز PSGP26C

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی PPZH552R

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی PPZH550J

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی PPZH510L

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی PPZH525J

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی PPZR340R

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی PPZR230C

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی PPZH515MA

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی PPZH500M

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی PPZB332L

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی PPZB332C

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار PPSF060

شنبه 18 دی 1395

آنالیز - مشخصات پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار PPPYI250

شنبه 18 دی 1395

Page 1 of 9