کارمزد معاملات بورس انرژی و محاسبه‌گر کارمزد

 

شرح كارمزد خريد(درصد) سقف كارمزد خريد كارمزد فروش(درصد) سقف كارمزد فروش
شركت بورس انرژي 0/04 100,000,000 0/04 100,000,000
شركت سپرده گذاري مركزي 0/025 100,000,000 0/025 100,000,000
شركت مديريت فناوري 0/015 100,000,000 0/015 100,000,000
سازمان بورس و اوراق بهادار 0/032 80,000,000     0/048 120,000,000
شركت كارگزاري 0/15 100,000,000 0/15 100,000,000
جمع 0/262 480,000,000 0/278 520,000,000

 

کارمزد معاملات سلف موازی استاندارد نفت کوره در بورس انرژی

 

شرح

خرید

فروش

جمع

حداکثر کارمزد خرید

(میلیون ریال)

حد اکثر کارمزد فروش

(میلیون ریال)

جمع حد اکثر کارمزد خرید و فروش

(میلیون ریال)

کارمزد کارگزاران

0.00063

0.00063

0.00126

12.6

12.6

25.2

کارمزد بورس

0.000096

0.000144

0.00024

2

3

5

کارمزد تسویه و تحویل در اتاق پایاپای

0.0006

0.0006

0.0012

12

12

24

نرخ کارمزد (بورس و کارگزار)

0.001326

0.001374

0.0027

26.6

27.6

54.2