محاسبه گر تقسیم به نسبت کالامقداری که به ما می رسد (ناخالص)
تعداد محموله
مقداری که به ما بر اساس ضریب می رسد

مقداری که باید وارد شویم (ناخالص)
تعداد محموله
مقدار (خالص)

0.5%
1%
1.5%
2%
2.5%
3%
3.5%
4%
4.5%
5%
5.5%
6%
6.5%
7%
7.5%
8%
8.5%
9%
9.5%
10%

محاسبه انواع کارمزدها

محاسبه کارمزد بازار پتروشیمی