فراخوان عمومی مزایده فروش گاز فلر (مشعل)

سه شنبه 27 آبان 1393   سرویس

شرکت ملی نفت ایران به منظور جلوگیری از سوختن گازهای مشعل با هدف ایجاد ارزش افزوده از این منابع اقدام به اعلام فراخوان عمومی کرده است.
به گزارش اویل نیوز از شرکت ملی نفت، در متن این فراخوان عمومی آمده است: «در سال اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی و با هدف اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین به منظور جلوگیری از سوختن گازهای مشعل با هدف ایجاد ارزش افزوده از این منابع و کاهش آلودگی ناشی از سوختن گازهای مزبور، شرکت ملی نفت ایران از کلیه متقاضیان واجد شرایط خرید گاز برای هرگونه بهره‌گیری از این گاز‌ها از جمله احداث واحدهای تولید برق دعوت به شرکت در مزایده با شرایط زیر می‌نماید.
۱. مزایده گازهای مشعل مربوط به هر کدام از شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران شامل مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، نفت فلات قاره و نفت و گاز اروندان (که از این پس» شرکت فرعی «نامیده می‌شوند)، توسط‌‌ همان شرکت فرعی و به صورت یک مرحله‌‌ای انجام می‌گردد. قرارداد فروش گاز توسط شرکت فرعی به نیابت از طرف شرکت ملی نفت ایران و به ارز لار منعقد می‌گردد.
۲. اطلاعات کمی و کیفی و قیمت پایه مزایده گازهای مشعل قابل واگذاری (به همراه امکان یا عدم امکان در اختیار گذاردن زمین به خریدار جهت اجرای طرح)، به تفکیک هر شرکت مطابق جداول پیوست شماره ۱ است. این اطلاعات تقریبی و مربوط به شرایط فعلی تولید بوده و خریدار باید در حد دقت مورد نیاز خود، راساً نسبت به مطالعه و تدقیق این اطلاعات برای حال و آینده اقدام کند. شرکت فرعی در این زمینه همکاری لازم را با خریدار به عمل می‌آورد.
تبصره: شرکت فرعی در مناطقی که زمین مورد نیاز برای اجرای طرح بهره‌برداری از گازهای مشعل را در اختیار دارد، صرفا در مدت قرارداد و فقط برای اجرای طرح مزبور، زمینی در حد متراژ متعارف به تشخیص شرکت فرعی، بدون انتقال مالکیت و ایجاد حق سرقفلی و در ازای اخذ مالالاجاره با انعقاد قرارداد اجاره حسب نظر هیات سه نفره کار‌شناسان رسمی دادگستری، در اختیار خریدار قرار می‌دهد. تغییر کاربری زمین محل اجرای طرح به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.
۳. گازهای مشعل با توجه به نوع میدان (خشکی، جزایر یا سکو) و نیز میزان ترشی گاز (ترش یا شیرین)، به پنج گروه طبقه‌بندی شده و برای هر کدام از این گروه‌ها، قیمت پایه مزایده مجزایی اعلام شده است.
۴. دوره عملیات فروش گاز به خریداران توسط شرکت فرعی، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۸ است.
تبصره: با توجه به اینکه برای استفاده از گازهای مشعل بخشی از میادین اشاره شده در جداول پیوست شماره ۱، طرح‌هایی برای اجراء در شرکت ملی نفت ایران پیش‌بینی شده است، پس از انعقاد قرارداد فروش گاز بین شرکت فرعی و خریدار، شرکت فرعی موظف به تامین گاز فقط تا پایان دوره قرارداد (که زود‌تر از سال ۱۳۹۸ نیست) می‌باشد. در صورتی که طرح‌های پیش‌بینی شده در زمان مقرر به بهره‌برداری نرسند، تحویل گاز به خریدار با شرایط متعارف و توافق طرفین ادامه خواهد یافت.
۵. قیمت برنده مزایده مندرج در قرارداد، تا پایان سال عرضه گاز که از سال ۱۳۹۸ زود‌تر نخواهد بود، معتبر بوده و پس از آن حسب مورد، متناسب با شرایط بازار در آن تجدید نظر صورت خواهد پذیرفت.
۶. در صورتی که برای گازهای مشعل یک منطقه، بیش از یک متقاضی واجد شرایط برای خرید گاز مراجعه کند، گاز به شخص متقاضی مورد تایید شرکت فرعی که در فرایند رقابتی مزایده، قیمت بالاتری نسبت به قیمت پایه مزایده برای خرید گاز پیشنهاد کند، فروخته می‌شود. قبل از ورود متقاضیان واجد شرایط به مرحله تعیین برنده مزایده، ارزیابی صلاحیت فنی و مالی متقاضیان، طبق دستورالعمل فرآیند دریافت و ارزیابی مدارک متقاضیان (پیوست شماره ۳) توسط کمیسیون معاملات شرکت‌ فرعی به عمل آمده و فقط متقاضیان واجد شرایط و دارای صلاحیت (کسب حداقل ۵۰ امتیاز از جدول پیوست شماره ۴، به شرط اخذ حداقل ۱۰ امتیاز از هر ردیف)، به مرحله تعیین برنده مزایده وارد می‌شوند
۷. از آنجا که مقدار گاز تحویلی هر میدان با توجه به شرایط جاری تولید اعلام می‌گردد، شرکت‌ فرعی موظف به تامین حداقل ۸۰ درصد مقدار قراردادی گاز است. برای مقادیر پائین‌تر از این میزان، نسبت گاز تحویلی به مقدار گاز مندرج در قرارداد جهت تحویل در هر ماه محاسبه و در قالب ضریب تخفیف در قیمت گاز‌‌ همان ماه، جبران خواهد شد. مکانیزم محاسبات به شرح جدول پیوست شماره (۸) است. نوسان گاز تحویلی به خریدار در دامنه ۲۰-۰ درصد مقدار قراردادی، برای شرکت فرعی مجاز و بدون جریمه خواهد بود. در صورت امکان، شرکت فرعی گاز مشعل را به میزان ۱۰۰ درصد ظرفیت مشخص شده در قرارداد به خریدار تحویل می‌دهد.
۸. پس از انعقاد قرارداد فروش گاز مشعل، خریدار متعهد به خرید و برداشت گاز به میزان حداقل ۸۰ درصد مقدار قراردادی، مطابق با زمان‌بندی توافق شده است. برداشت به میزان کمتر از ۸۰ درصد مقدار قراردادی گاز برای شرکت خریدار مشمول جریمه بوده و چنانچه بنا به هر دلیلی (به غیر از عدم تامین گاز توسط شرکت فرعی) خریدار به میزان کمتر از ۸۰ درصد مقدار توافق شده در قرارداد گاز برداشت نماید، متعهد به پرداخت بهای گاز معادل ۸۰ درصد مقدار قراردادی، طبق شرایط قرارداد (برداشت یا پرداخت) است.
۹. اخذ مجوزهای لازم از جمله برای صادرات و یا فروش داخلی محصول (مانند برق)، همچنین آماده‌سازی زمین و رعایت مقررات زیست‌محیطی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز حمل و نقل و انتقال محصول (مانند برق)، بر عهده خریدار است. وزارت نفت همکاری لازم را در خصوص اخذ مجوزهای مربوط به صادرات محصول به عمل خواهد آورد.
۱۰. شرکت‌های متقاضی بایستی دارای تجربه در امر تولید صنعتی بوده و نیز توانایی کافی برای تامین منابع مالی لازم برای احداث واحدهای بهره‌برداری متناسب با حجم گاز مشعل تحویلی را دارا باشند. ارزیابی توانایی فنی و مالی متقاضی بر اساس دستورالعمل فرآیند دریافت و ارزیابی مدارک متقاضیان (پیوست شماره ۳) صورت می‌گیرد.
۱۱. شرکت‌های متقاضی جهت شرکت در مزایده فروش گازهای مشعل، بایستی ضمانتنامه بانکی مورد قبول شرکت فرعی ذیربط به ارزش ۵ درصد قیمت ارزی گاز مصرفی برآوردی در شش ماه] معادل ۵ درصد حاصلضرب قیمت پایه مزایده مندرج در جداول شماره ۱ (بر حسب سنت دلار در هر مترمکعب) در مقدار برآوردی گاز ارسالی به مشعل در شش ماه بر اساس جداول مذکور (بر حسب میلیون متر مکعب در روز) یا معادل ریالی آن (به نرخ مرجع بانک مرکزی) را به شرکت موردنظر ارائه نمایند. در صورت برنده شدن متقاضی در مزایده، ضمانتنامه مذکور ظرف ۱۵ روز از زمان انعقاد قرارداد فروش گاز مشعل و مشروط به اخذ ضمانتنامه‌های حسن انجام تعهدات و پرداخت بهای گاز تحویلی از خریدار، آزاد خواهد شد.
۱۲. خریدار منتخب (برنده مزایده) بایستی حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از امضای قرارداد، به منظور تضمین حسن انجام تعهدات و پرداخت بهای گاز تحویلی موضوع قرارداد، دو فقره ضمانتنامه‌ بانکی بدون شرط و غیر قابل برگشت و قابل تمدید از بانکهای مورد تأیید شرکت فرعی، هر کدام به ارزش بهای ۴۵ روز گاز مشعل تحویلی (قیمت و مقدار طبق قرارداد) یا معادل ریالی آن (به نرخ مرجع بانک مرکزی) را به شرکت فرعی ارائه نماید. نافذ شدن قرارداد منوط به دریافت ضمانتنامه‌های بانکی مذکور است.
تبصره ۱: در صورت عدم ارائه ضمانتنامه‌های بانکی موضوع این بند، قرارداد منعقده با خریدار منتخب (نفر اول) لغو، مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده نفر اول (موضوع بند ۱ دستورالعمل فرآیند دریافت و ارزیابی مدارک متقاضیان) توسط شرکت فرعی ضبط و قرارداد فروش گاز مشعل با نفر دوم منعقد می‌گردد.
تبصره ۲: این ضمانتنامه‌ها حداکثر ۳ ماه پس از پایان مدت قرارداد و عودت زمین به شرکت فرعی و تسویه حساب و پرداخت کلیه مبالغ صورتحساب‌ها و جرائم احتمالی آن‌ها، توسط شرکت فرعی آزاد و به خریدار مسترد می‌گردد.
این اطلاعیه صرفاً دعوت به ایجاب و ارائه پیشنهاد بوده و شرکت فرعی در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
متقاضیانی که مایل به شرکت در جلسه توجیهی فرآیند مزایده گازهای مشعل در تاریخ مشخص شده در تقویم فرآیند مزایده می‌باشند، لازم است درخواست شرکت در جلسه را طبق فرم پیوست شماره ۱۰ تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۲/۹/۹۳ به مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران (با اطلاعات تماس زیر) ارسال نمایند. کارت ورود به جلسه، صرفا برای نمایندگان معرفی شده در نامه درخواست (حداکثر دو نفر) صادر و در روز جلسه به شرکت‌کنندگان تحویل خواهد شد. ضروری است شرکت‌کنندگان جهت ورود به محل برگزاری جلسه توجیهی، کارت شناسایی معتبر به‌همراه داشته باشند.
اطلاعات تماس با مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران
تهران، خیابان حافظ، نرسیده به طالقانی، ساختمان مرکزی چهارم شرکت ملی نفت ایران، طبقه ۸ اتاق ۸۱۶
شماره تلفن: ۸۸۸۹۱۳۷۶ - ۶۱۶۲۲۲۱۷
شماره فکس: ۸۸۹۲۱۱۲۳
منبع: اویل نیوز

سه شنبه 27 آبان 1393
اویل نیوزنظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد