ﻛﺎﻫﺶ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ

سه شنبه 19 اسفند 1393   سرویس

(( اﻃﻼﻋﻴﻪ ))

ﻣﻮﺿﻮع: ﻛﺎﻫﺶ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ

ﻣﺨﺎﻃﺐ: ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ

تاریخ انتشار :1393/12/18

 

ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ:

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ

ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ روزاﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻃﻲ روزﻫﺎي اﺧﻴﺮ، از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﻣﻮرخ 1393/12/21 ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 21 /000/000 رﻳﺎل (ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن

رﻳﺎل) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

 

ﻣﻨﺘﺸﺮﻛﻨﻨﺪه: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﻪ

سه شنبه 19 اسفند 1393
شرکت بورس کالای ایراننظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد