حلال 404 شرازد


مبناي ليتر فرآورده تحويلي ميتر كارخانه مي باشد. ارائه حداقل مشخصات مشتريان شامل: ارائه پروانه بهره برداري مرتبط، كد اقتصادي، آخرين تغييرات روزنامه رسمي، آدرس، شماره تلفن و فاكس و كدپستي، شناسه ملي و تأييديه وزارت صنايع و معادن الزامي است. به ازاي هر ليتر فرآورده 100 ريال هزينه هاي جانبي (توزين و بارگيري و ... ) و 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده محاسبه مي گردد و جمعاً 109000 ريال به ازاي هر 1000 ليتر اخذ مي گردد . لازم به اشاره است كه فيش هاي مربوطه بايد به حساب شماره 705664889 بانك تجارت شعبه مركزي شيراز با كد 07050 به نام پالايش نفت شيراز واريز گردد. محموله هاي حلال خريداري شده بايد ضريبي از 1   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
نماد تجاری DSFSRCABEX0960231
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با مفاد اميدنامه
حجم عرضه 1000000 تن
حداکثر حجم عرضه 1000000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 13,130
حداقل قیمت پایه 12,474
حداکثر قیمت پایه 13,786
شرایط پرداخت نقدي، خريداران مي بايست 10 درصد پيش پرداخت خريد را
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9,191
حداکثر قیمت مجاز 14,443
تیک 1.000
ضریب حجمی 20000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 3000
حداقل حجم خرید 20000
حداکثر حجم خرید 2000000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری) 1399/04/14 0:0
  برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری) 1399/04/14 0:0
  برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری) 1399/04/14 0:0
  برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری) 1399/04/14 0:0
  برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری) 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1399/04/14 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/14 0:0
  رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل 1399/04/15 0:0
  میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی 1399/04/15 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1399/04/15 0:0
  پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1399/04/15 0:0
  گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (ش 1399/04/16 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1399/04/16 0:0
  گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل 1399/04/16 0:0
  گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1399/04/16 0:0
  گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل(عرضه ت 1399/04/16 0:0
  گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین المل 1399/04/16 0:0
  گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین المل 1399/04/16 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1399/04/16 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/04/17 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/04/17 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/04/17 0:0
  بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/04/17 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/04/17 0:0
  بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/04/17 0:0
  بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/04/17 0:0
  بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/04/17 0:0
  بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/04/17 0:0
  بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1399/04/17 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1399/04/17 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1399/04/17 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1399/04/17 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1399/04/17 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1399/04/17 0:0
  نفت کوره 280 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در ری 1399/04/18 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین ال 1399/04/18 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0