پرپم آباند


عدم بارگيري در موعد مقرر موجب اعمال جريمه انبارداري بر اساس مقرارات پتروشيمي آبادان به شرح ذيل خواهد شد.خريدار موظف است باربري خود را در سربرگ شرکت به پتروشيمي آبادان به شماره 53260190-061 فکس کند. 1-از تاريخ ابلاغ نامه کتبي و آمادگي کالا براي حمل تا 10روز بدون جريمه انبار داري 2-از روز يازدهم تاريخ ابلاغ کتبي حمل تا روز پانزدهم به ازاي هر کيلو مبلغ400ريال که به صورت روز شمار از اولين روز ابلاغ محاسبه ميشود. 3-از روز شانزدهم به ازاي هر کيلوگرم روزانه مبلغ 500ريال به صورت روز شمار از اولين روز ابلاغ محاسبه ميشود. 4-محاسبه جرايم براي باقي مانده کالا نزد پتروشيمي آبادان قابل محاسبه و اعمال است.   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی آبادان
نماد تجاری DLPPBCABEX0980528
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با اميدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 300 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 30,911
حداقل قیمت پایه 29,366
حداکثر قیمت پایه 32,456
شرایط پرداخت نقدي-واريز مبلغ 10% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخ
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 21,638
حداکثر قیمت مجاز 309,110
تیک 1.00000
ضریب حجمی 10
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 10
حداقل حجم خرید 10
حداکثر حجم خرید 300
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1398/05/30 10:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/05/30 10:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/05/30 10:15
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/05/30 10:30
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/05/30 10:45
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:10
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:20
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:30
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:45
  برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/05/30 12:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:15
  گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:30
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:0
  گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:30
  گاز مایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/06/05 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0