برش بندرد


-حداقل میزان جهت تحویل و برداشت 22تن می باشد. -9%مالیات بر ارزش افزوده به قیمت فروش تعلق میگیرد. - ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی برای کلیه خریداران الزامی است و صدور حواله فروش مشروط به ارائه آن می باشد. - مهلت ارائه حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله ) به مدت سه ماه میباشد و پس از آن حواله ابطال خواهد شد و موارد استثنا بایستی با شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس هماهنگ شود. - شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس برای صدور حواله و تحویل کالا به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولی   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
نماد تجاری DHCBEFWBEX0980110
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امید نامه
حجم عرضه 506 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 33,140
حداقل قیمت پایه 31,483
حداکثر قیمت پایه 34,797
شرایط پرداخت نقدي-واريز مبلغ 20% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخ
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 23,198
حداکثر قیمت مجاز 331,400
تیک 1.000
ضریب حجمی 22
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 22
حداکثر حجم خرید 506
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0