پنتان پلاس پارسد


ماليات بر ارزش افزوده( مطابق قوانين سال 98) به قيمت فروش تعلق مي گيرد.واريزوجوه ماليات برارزش افزوده ميبايست به صورت همزمان با واريز وجه ارزش كالا صورت گيردوكليه فيشهاي واريزي بايستي به نام خربداركالا باشد در غيراينصورت عواقب عدم صدورحواله به عهده مشتري ميباشد. ارايه كداقتصادي جديد و كارت ملي براي براي كليه خريداران الزاميست و صدور حواله مشروط به ارايه آن مي باشد.كالا جهت مصرف در داخل كشور عرضه ميگردد و خريدار حق صادرات ندارد. بارگيري توسط تانكرهاي داراي مخارن خاص تحت فشار با قابليت بارگيري از كنار صورت مي پذيرد و شركتهاي خريدار نيز بايد داراي مخازن مذكور جهت نگهداري محصول باشند. در صورتي كه   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی پارس
نماد تجاری DPLPRFWBEX0970117
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق اميد نامه
حجم عرضه 1012 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 35,222
حداقل قیمت پایه 33,461
حداکثر قیمت پایه 36,983
شرایط پرداخت نقدي(واريز 20 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه الز
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 24,656
حداکثر قیمت مجاز 352,220
تیک 1.000
ضریب حجمی 22
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 11
حداقل حجم خرید 22
حداکثر حجم خرید 1012
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0