حلال 402 تبرید


1-فروش فرآورده های نفتی این شرکت منطبق برقوانین ومقررات روز بازار بورس خواهدبود. 2-ارائه پروانه بهره برداری مرتبط،گواهی آخرین بروز رسانی ثبت مالیات ارزش افزوده(حاوی کدپستی وشناسه ملی شرکت) وکداقتصادی معتبر و مرتبط توسط خریداران الزامی می باشد. 3- نه درصد مالیات برارزش افزوده خرید ومبلغ 109ریال به عنوان هزینه توزین وبارگیری به ازای هر لیتر اخذ خواهدشد. 4-واریز 10% ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت الزامی است. 5- فرآورده های عرضه شده جهت مصارف داخل کشور بوده وهیچگونه مجوز وموافقتی از طرف پالایش نف

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
نماد تجاری DSVTBCABEX0991104
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 1200000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 85,030
حداقل قیمت پایه 80,779
حداکثر قیمت پایه 89,281
شرایط پرداخت نقدی- واریزده درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی می باشد.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 59,521
حداکثر قیمت مجاز 850,300
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 1200000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل 1399/11/01 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال 1399/11/01 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال 1399/11/01 0:0
  رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل 1399/11/01 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل 1399/11/01 0:0
  نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ر 1399/11/01 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/11/01 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه 1399/11/01 0:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/11/01 0:0
  حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1399/11/04 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0