آیزو تبرید


1-فروش فرآورده های نفتی این شرکت منطبق برقوانین ومقررات روز بازار بورس خواهدبود. 2-ارائه پروانه بهره برداری مرتبط،گواهی آخرین بروز رسانی ثبت مالیات ارزش افزوده(حاوی کدپستی وشناسه ملی شرکت) وکداقتصادی معتبر و مرتبط توسط خریداران الزامی می باشد. 3- نه درصد مالیات برارزش افزوده خرید ومبلغ 109ریال به عنوان هزینه توزین وبارگیری به ازای هر کیلوگرم اخذ خواهدشد. 4-واریز 10% ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت الزامی است. 5- فرآورده های عرضه شده جهت مصارف داخل کشور بوده وهیچگونه مجوز وموافقتی از طرف پالایش

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
نماد تجاری DISTBCABEX1991104
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 1000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 93,832
حداقل قیمت پایه 89,141
حداکثر قیمت پایه 98,523
شرایط پرداخت نقدی- واریزده درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی می باشد.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 65,683
حداکثر قیمت مجاز 938,320
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 1
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 1000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال 1399/11/01 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال 1399/11/01 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل 1399/11/01 0:0
  رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل 1399/11/01 0:0
  رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل 1399/11/01 0:0
  نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ر 1399/11/01 0:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه 1399/11/01 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/11/01 0:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/01 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/11/01 0:0
  حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1399/11/04 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0