اکس سنگین DAE40 ایرانولد


1- حداقل خرید و ضریب حجمی محموله 26 تن می باشدو محل تحویل از انبار نفت تهران می باشد. 2-خریداران ملزم به پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 1900363675 نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران بنام شرکت نفت ایرانول با شناسه واریز 10102373511 می باشند (واریز کننده باید شرکت خریدار بوده و فیش واریزی را ارائه نمایند) 3- حداکثر زمان بارگیری 15 روز بعد از تاریخ صدور حواله می باشد. 4- خرید تنها برای دارندگان پروانه بهره برداری امکان پذیر می باشد.

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت نفت ایرانول
نماد تجاری DHXIOCABEX0990905
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 2002 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 50,000
حداقل قیمت پایه 47,500
حداکثر قیمت پایه 52,500
شرایط پرداخت تسویه بصورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود دارد - واریز مبلغ 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامی است.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 35,000
حداکثر قیمت مجاز 55,000
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 26
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 10
حداقل حجم خرید 26
حداکثر حجم خرید 2002
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0