هیدرو سنگین بوعلید


هیدرو کربن: *حداقل مقدار خرید150تن می باشد. محل تحویل انبار معرفی شده از سوی فروشنده در بندر امام خمینی می باشد.* 1- خریداران حق واگذاری تحویل کالای خریداری شده از پتروشیمی بوعلی سینا را به غیر ندارد و خود(با باربری اعلام شده)می بایستی نسبت به تحویل کالا از مجتمع تولید کننده اقدام نمایند. مقدار و قیمت حواله صادره قطعی است. 2- خریدار می بایست حداکثر ظرف مدت 20روز کاری حواله خریداری شده را برداشت نماید و در صورتی که در موعد مقرر اقدام به برداشت کامل ننماید فروشنده مختار به ابطال باقی مانده حواله م

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
نماد تجاری DHHBOCABEX0990426
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 3000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 51,863
حداقل قیمت پایه 49,270
حداکثر قیمت پایه 54,456
شرایط پرداخت نقدی-واریز 10 درصد پیش پرداخت قبل ازشروع عرضه الزامی است.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 36,305
حداکثر قیمت مجاز 5,186,300
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 10
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 150
حداقل حجم خرید 150
حداکثر حجم خرید 3000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل 1399/04/21 0:0
  سبد پایه 995 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین 1399/04/21 0:0
  برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز ب 1399/04/21 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1399/04/21 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1399/04/21 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/04/21 0:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رین 1399/04/21 0:0
  حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی.عمده 1399/04/21 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1399/04/21 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین ال 1399/04/21 0:0
  ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در ر 1399/04/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0