بنزو ذوبد


حداقل خرید 10 تن - تسویه به صورت نقدی - واریز 10 درصد پیشپرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامی می باشد و تسویه باقیمانده طبق قوانین بورس انرژی (72ساعت کاری) قابل اقدام میباشد. مهلت حمل حواله های تحویل، هزینه دیرکرد حمل، شماره حسابهای فعال ذوب آهن اصفهان و سایر اطلاعات از طریق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستیابی می باشد.عرضه به صورت غیر بهین یاب میباشد.

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت ذوب آهن اصفهان
نماد تجاری DBZZECABEX0981213
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق آنالیز پیوست و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 150 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 15,500
حداقل قیمت پایه 14,725
حداکثر قیمت پایه 16,275
شرایط پرداخت نقدی(واریز 10 درصد پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامی است)
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10,850
حداکثر قیمت مجاز 17,050
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 10
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 10
حداقل حجم خرید 10
حداکثر حجم خرید 150
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0