بوتان بندرد


1. 9 درصد مالیات ارزش افزوده به قیمت فروش تعلق می گیرد. 2. ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی برای کلیه خریداران الزامی است و صدور حواله فروش مشروط به ارائه آن می باشد. 3. مهلت اعتبار حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله) به مدت سه ماه می باشد و پس از آن حواله ابطال خواهد شد و موارد استثنا بایستی با شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس هماهنگ شود. 4. شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس برای صدور حواله و تحویل کالا به خریدارانی که کد اشتراک انها توسط سازمان حمایت، وزارت صنایع و . . . مسدود ا

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
نماد تجاری DIBBECABEX0981129
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 300 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 64,152
حداقل قیمت پایه 60,945
حداکثر قیمت پایه 67,359
شرایط پرداخت نقدی - واریز 10 درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 44,907
حداکثر قیمت مجاز 641,520
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 10
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 10
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 300
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0