نفتاش خلیج فارسب


1. بازار مقصد محموله کشور افغانستان، پاکستان و عراق می باشد. شرکت نفت ستاره خلیج فارس با توجه به قیمت کشف شده در بورس در روز انجام معامله نسبت به صدور پرفورما اقدام و خریدار موظف به پرداخت بهای کامل معامله به صورت نقد و طبق مفاد پرفورمای صادره می باشد. 2. حداقل مقدار خرید برای هر خریدار برای هر مقصد 2000 متریک تن بصورت EXW شرکت نفت ستاره خلیج فارس می باشد و حداقل مقدار تغییر حجم سفارش 1000 تن می باشد. بارگیری طبق توافقات بعمل آمده و قرارداد فی مابین خواهد بود. 3. قیمت عرضه بر اساس روز 7 فوریه 20

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
نماد تجاری INTPGCABEX0981203
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 16000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 364
حداقل قیمت پایه 4
حداکثر قیمت پایه 725
شرایط پرداخت تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد. واریز 10% پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است. نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ های خرید و فروش اسکناس دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس اینترتنی www.sanarate.ir دو روز کاری قبل از عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین نرخ های خرید و فروش روزانه اسکناس دلار در سامانه مذکور یک روز کاری قبل از عرضه جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -363,936
حداکثر قیمت مجاز 364,664
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 500
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 100
حداقل حجم خرید 500
حداکثر حجم خرید 16000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0