برق طوس


شرایط عمومی قرارداد مطابق با " اطلاعیه شرایط عمومی عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران " مورخ 960322 در سایت شرکت بورس انرژی ایران می باشد .شرایط مذکور جزو لاینفک اطلاعیه عرضه بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشند . 1- مبنای پیش پرداخت معامله 7درصد قیمت پایه اعلامی از سوی فروشنده می باشد . 2- ضروریست خریدار بلافاصله پس از انجام معامله از طریق کارگزار خود اطلاعات شرکت شامل اطلاعات صاحبان امضا مجاز ، مدیر عامل ، کد اقتصادی ، شناسه ملی و شماره ت

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
نماد تجاری DPETOCABEXW981203
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 75000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 500
حداقل قیمت پایه 5
حداکثر قیمت پایه 995
شرایط پرداخت تسویه خارج از پایاپای(امکان تسویه نقدی وجود دارد )واریز 7درصد پیش پرداخت قبل از عرضه الزامیست.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -499,500
حداکثر قیمت مجاز 500,500
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 1000
حداقل حجم خرید 1000
حداکثر حجم خرید 75000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0