برق پرند


شرایط عمومی قرارداد مطابق با" اطلاعیه شرایط عمومی عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انر‍‍ژی ایران "مورخ960322 در سایت شرکت بورس انر‍ژی ایران می باشد.شرایط مذکور جز لاینفک اطلاعیه عرضه بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.1- مبنای پیش پرداخت معامله 7 درصد قیمت پایه اعلامی از سوی فروشنده می باشد. 2- ضروری است خریدار بلافاصله پس از انجام معامله از طریق کارگزار خود ، اطلاعات شرکت شامل اطلاعات صاحبان امضای مجاز، مدیر عامل، کد اقتصادی،شناسه ملی و شماره تماس

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
نماد تجاری DPEPDPRMEXM981201
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 150000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه 188
حداقل قیمت پایه 2
حداکثر قیمت پایه 374
شرایط پرداخت تسویه خارج از پایاپای (امکان تسویه نقدی وجود دارد)-واریز 7 درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است.
بسته بندی برق-میان بار
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -187,812
حداکثر قیمت مجاز 188,188
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 1000
حداقل حجم خرید 1000
حداکثر حجم خرید 150000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0