برش نوریب


...

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی نوری
نماد تجاری IHCNOCABEX0980902
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 40000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه -54
حداقل قیمت پایه -108
حداکثر قیمت پایه -1
شرایط پرداخت خریداران می بایست 10 درصد پیش پرداخت خرید را قبل از شروع عرضه پرداخت نمایند.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -54,514
حداکثر قیمت مجاز 54,406
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 100
حداقل حجم خرید 100
حداکثر حجم خرید 40000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(ت 1398/08/25 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/08/25 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/08/25 0:0
  برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر 1398/08/27 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/08/27 0:0
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1398/08/27 0:0
  نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل 1398/08/28 0:0
  نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل 1398/08/29 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0