برش نوریب


...

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی نوری
نماد تجاری IHCNOCABEX0980902
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 40000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه -54
حداقل قیمت پایه -108
حداکثر قیمت پایه -1
شرایط پرداخت خریداران می بایست 10 درصد پیش پرداخت خرید را قبل از شروع عرضه پرداخت نمایند.
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف بین المللی
حداقل قیمت مجاز -54,514
حداکثر قیمت مجاز 54,406
تیک 0.010000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 100
حداقل حجم خرید 100
حداکثر حجم خرید 40000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0