برق آبادان


شرایط عمومی قرارداد مطابق با " اطلاعیه شرایط عمومی عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران" مورخ 960322 در سایت شرکت بورس انرژی ایران می باشد.شرایط مذکور جرء لاینفک اطلاعیه عرضه بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشند. 1- مبنای پیش پرداخت معامله 7 درصد قیمت پایه اعلامی از سوی فروشنده می باشد. 2- ضروری است خریدار بلافاصله پس از انجام معامله از طریق کارگزار خود ، اطلاعات شرکت شامل اطلاعات صاحبان امضای مجاز، مدیر عامل، کد اقتصادی شناسه ملی و شماره تما

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا)
نماد تجاری DPEANCABEXD980727
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 50000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 500
حداقل قیمت پایه 5
حداکثر قیمت پایه 995
شرایط پرداخت تسویه خارج ازپایاپای- امکان تسویه نقدی وجود دارد(واریز7 درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است)
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -499,500
حداکثر قیمت مجاز 500,500
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 1000
حداقل حجم خرید 1000
حداکثر حجم خرید 50000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/12/10 0:0
  بنزول خام ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/12/10 0:0
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر 1398/12/10 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/12/10 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  پروپان پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر 1398/12/10 0:0
  ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه 1398/12/11 0:0
  نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/12/11 0:0
  نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/12/11 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0