برق آبادان


شرایط عمومی قرارداد مطابق با " اطلاعیه شرایط عمومی عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران" مورخ 960322 در سایت شرکت بورس انرژی ایران می باشد.شرایط مذکور جرء لاینفک اطلاعیه عرضه بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشند. 1- مبنای پیش پرداخت معامله 7 درصد قیمت پایه اعلامی از سوی فروشنده می باشد. 2- ضروری است خریدار بلافاصله پس از انجام معامله از طریق کارگزار خود ، اطلاعات شرکت شامل اطلاعات صاحبان امضای مجاز، مدیر عامل، کد اقتصادی شناسه ملی و شماره تما

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا)
نماد تجاری DPEANCABAAD980728
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 50000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 500
حداقل قیمت پایه 5
حداکثر قیمت پایه 995
شرایط پرداخت تسویه خارج ازپایاپای- امکان تسویه نقدی وجود دارد(واریز7 درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است)
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -499,500
حداکثر قیمت مجاز 500,500
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 1000
حداقل حجم خرید 1000
حداکثر حجم خرید 50000
محل تحویل AA
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی عمده 1398/07/22 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/22 0:0
  گاز مایع پالایش نفت تهران در رینگ بین الملل 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/07/22 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی عمده 1398/07/22 0:0
  نفتا پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی.عمده 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/07/22 0:0
  میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد- نیروگاه سیک 1398/07/22 0:0
  برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 1398/07/22 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/07/22 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/07/23 0:0
  گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل 1398/07/23 0:0
  رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل 1398/07/23 0:0
  برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی 1398/08/09 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0