برق آبادان


شرایط عمومی قرارداد مطابق با " اطلاعیه شرایط عمومی عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران" مورخ 960322 در سایت شرکت بورس انرژی ایران می باشد.شرایط مذکور جرء لاینفک اطلاعیه عرضه بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشند. 1- مبنای پیش پرداخت معامله 7 درصد قیمت پایه اعلامی از سوی فروشنده می باشد. 2- ضروری است خریدار بلافاصله پس از انجام معامله از طریق کارگزار خود ، اطلاعات شرکت شامل اطلاعات صاحبان امضای مجاز، مدیر عامل، کد اقتصادی شناسه ملی و شماره تما

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا)
نماد تجاری DPEANCABAAD980728
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امیدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 50000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 500
حداقل قیمت پایه 5
حداکثر قیمت پایه 995
شرایط پرداخت تسویه خارج ازپایاپای- امکان تسویه نقدی وجود دارد(واریز7 درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است)
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -499,500
حداکثر قیمت مجاز 500,500
تیک 1.000000000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 1000
حداقل حجم خرید 1000
حداکثر حجم خرید 50000
محل تحویل AA
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/12/10 0:0
  بنزول خام ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/12/10 0:0
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر 1398/12/10 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/12/10 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  پروپان پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی 1398/12/10 0:0
  برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر 1398/12/10 0:0
  ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه 1398/12/11 0:0
  نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/12/11 0:0
  نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/12/11 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0