عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی


جهت مشاهده جزئیات کالای مورد نظر را انتخاب نمائید!

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل 1399/11/08 0:0
  رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل 1399/11/08 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/08 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/11/08 0:0
  سی او پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی 1399/11/08 0:0
  برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 1399/11/08 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/08 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی 1399/11/08 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بندرامام در رینگ داخلی 1399/11/08 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/08 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/08 0:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1399/11/08 0:0
  هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1399/11/08 0:0
  برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گت 1399/11/09 0:0
  نفتای کامل پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل 1399/11/11 0:0
  برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گت 1399/11/11 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1399/12/25 0:0