عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی


جهت مشاهده جزئیات کالای مورد نظر را انتخاب نمائید!

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/06/26 0:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/06/26 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/26 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/26 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/26 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 0:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 0:0
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/06/26 10:0
  نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي 1398/06/26 10:15
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/06/26 10:15
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/06/26 10:30
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 10:30
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/06/26 10:30
  سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي 1398/06/26 10:30
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/06/26 10:40
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 10:40
  میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی 1398/06/26 10:45
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 10:50
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/06/26 10:50
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 11:0
  برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا 1398/06/26 11:0
  متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی 1398/06/26 11:0
  متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی 1398/06/26 11:5
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1398/06/26 11:10
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 11:10
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 11:20
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 11:30
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/06/26 11:30
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 11:40
  سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رین 1398/06/26 11:45
  ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي 1398/06/26 11:45
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 11:50
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 12:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/26 12:0
  برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارو 1398/06/26 12:10
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/26 12:15
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/06/26 12:30
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/06/26 12:45
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/06/26 13:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/26 13:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/06/26 13:15
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/26 13:30
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/26 13:45
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/26 14:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/06/26 14:15
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/06/26 14:30
  رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل 1398/06/27 12:30
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/27 13:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/27 13:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/06/27 13:30
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/06/27 14:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/07/02 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0