عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی


جهت مشاهده جزئیات کالای مورد نظر را انتخاب نمائید!

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/09/18 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 1398/09/18 0:0
  اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی 1398/09/18 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1398/09/18 0:0
  قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/09/18 0:0
  ایزوپنتان پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی 1398/09/18 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1398/09/18 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/09/18 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی 1398/09/18 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی 1398/09/18 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1398/09/18 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نف 1398/09/19 0:0
  بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/09/19 0:0
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین ال 1398/09/19 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/09/19 0:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/09/19 0:0
  گاز مایع پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل 1398/09/19 0:0
  نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل 1398/09/19 0:0
  رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بین الملل 1398/09/19 0:0
  آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  حلال 502 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  حلال 503 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  حلال 406 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  حلال 400 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/09/19 0:0
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل عمد 1398/09/20 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0