عنوان تحلیل تاریخ

آنالیز - مشخصات C6 Non Aromatic برش 6کربن غیر آروماتیک پتروشیمی تبریز

شنبه 25 بهمن 1393

آنالیز - مشخصات پنتان شرکت پتروشیمی تبریز

چهار شنبه 1 بهمن 1393

مشخصات - آنالیز برش سنگین نفتالین دار پتروشیمی تبریز

شنبه 22 شهریور 1393

آنالیز و مشخصات برش C7 - C9 پتروشیمی تبریز

شنبه 22 شهریور 1393

Page 1 of 1