عنوان تحلیل تاریخ

شکر سفید لندن

سه شنبه 24 آذر 1394

شاخص با ذره بین الیوت

دو شنبه 2 آذر 1394

آیا روند صعودی 6 ساله انبوه سازی شکسته !؟

دو شنبه 2 آذر 1394

تحلیل کندلی شاخص قندیها

چهار شنبه 27 آبان 1394

سر و شانه مایل شاخص قندیها و کندل هفتگی تعیین کننده

سه شنبه 12 آبان 1394

گزارش روزانه

شنبه 6 دی 1393

تحلیل بازار

سه شنبه 18 آذر 1393

Page 1 of 1