تعداد نتایج : 191   صفحه : 1 از 10
عنوان تحلیل تاریخ تحلیل

مشخصات آنالیز رافینیت پتروشیمی بیستون

چهار شنبه 1 خرداد 1398

مشخصات آنالیز حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس

یک شنبه 22 اردیبهشت 1398

مشخصات آنالیز هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد OB112 شرکت هامون گستر نفت باختر

یک شنبه 22 اردیبهشت 1398

مشخصات آنالیز نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران

یک شنبه 22 اردیبهشت 1398

مشخصات آنالیز پروپان مایع پتروشیمی آبادان

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ شرکت شیمی درسلف کد PL1

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ شرکت شیمی درسلف کد PL2

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ شرکت شیمی درسلف کد PL4

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز برش سبک پتروشیمی نوری

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز برش سنگین پتروشیمی نوری

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز رافینیت پتروشیمی نوری

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز مخلوط رافینیت A92 پتروشیمی نوری

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ شرکت شیمی درسلف کد PL3

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز نفتای شیرین پالایش نفت لاوان

چهار شنبه 24 بهمن 1397

مشخصات آنالیز مازوت 280 پالایش نفت لاوان MC160

چهار شنبه 24 بهمن 1397

مشخصات آنالیز هیدروکربن MC160 پالایش نفت کرمانشاه

چهار شنبه 24 بهمن 1397

مشخصات آنالیز هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد KBR21 پالایش قیر کسری

شنبه 6 بهمن 1397

مشخصات آنالیز هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا

یک شنبه 16 دی 1397

Page 1 of 10