تعداد نتایج : 196   صفحه : 1 از 10
عنوان تحلیل تاریخ تحلیل

مشخصات آنالیز نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پنج شنبه 17 مرداد 1398

مشخصات آنالیز نفتای سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پنج شنبه 17 مرداد 1398

مشخصات آنالیز متانول شرکت متانول کاوه

شنبه 1 تیر 1398

مشخصات آنالیز برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی بجز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون

شنبه 1 تیر 1398

مشخصات آنالیز گاز مایع پتروشیمی پارس

شنبه 1 تیر 1398

مشخصات آنالیز رافینیت پتروشیمی بیستون

چهار شنبه 1 خرداد 1398

مشخصات آنالیز حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس

یک شنبه 22 اردیبهشت 1398

مشخصات آنالیز هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد OB112 شرکت هامون گستر نفت باختر

یک شنبه 22 اردیبهشت 1398

مشخصات آنالیز نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران

یک شنبه 22 اردیبهشت 1398

مشخصات آنالیز پروپان مایع پتروشیمی آبادان

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ شرکت شیمی درسلف کد PL1

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ شرکت شیمی درسلف کد PL2

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ شرکت شیمی درسلف کد PL4

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز برش سبک پتروشیمی نوری

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز برش سنگین پتروشیمی نوری

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز رافینیت پتروشیمی نوری

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز مخلوط رافینیت A92 پتروشیمی نوری

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه

پنج شنبه 22 فروردین 1398

مشخصات آنالیز هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ شرکت شیمی درسلف کد PL3

پنج شنبه 22 فروردین 1398

Page 1 of 10